You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Sağlık bakanlığı personeli hastalık izinleri

Sağlık bakanlığı personeli hastalık izinleri

Genel müdür
Sağlık bakanlığı personeli hastalık izinleri

Hastalık İzinleriMadde 30- Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar,
C) Kanser, Verem ve Akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar izin verilir.


Memurların hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar
iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.


I- Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri:

Memurlara hastalıkları halinde resmi sağlık kurullarınca verilecek raporlarda 657 sayılı Kanun’un 105 nci maddesindeki süreler dikkate alınarak lüzum gördükleri süre kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler. (yukarıdaki max süreler)


II- Tek Hekim Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri:

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları hakkında Yönetmelik uyarınca tek hekimler kısım kısım veya bütün olarak en çok 20 güne kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterilebilir.

Belirtilen bu azami süre kadar hastalık izni verildiği halde hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir


Ancak, o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.

Bu şekilde düzenlenen hastalık raporlarının geçerli olabilmesi için;
a) Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi,
b) Ulaşım şartlarının elverişsizliğinin mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi,
c) Kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği Sağlık Kurulu’nca onaylanması gerekmektedir.


III- Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebelerden Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri :

Resmi ve Özel Hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebepler veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya sağlık kurulu olan bir yere gönderilmemesi
halinde, sağlık memuru, hemşire ve ebeler memurun hasta olduğunu ve bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık belgesi düzenleyerek 7 güne kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.

Bu gerekçe ile düzenlenen hastalık belgelerinin geçerli olabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce veya belirleyeceği bir Hekim tarafından onaylanması zorunludur.


IV- Yurt Dışında Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri:

Yurt dışında görevli memurlar ile, geçici görev veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen memurlar ve yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları Büyükelçi veya elçi tarafından tespit edilerek Dış İşleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışında bulunan personelin almış olduğu istirahat raporuna istinaden kendisine hastalık izni verilebilmesi ve tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için öncelikle misyon şefine baş vurarak kendisinin sevk edeceği hekim veya sağlık kuruluşunda yaptırılan muayene ve tedavi sonucu alınacak rapor ve belgelerin Türkçe veya Yabancı dildeki nüshalarının o ülke mevzuatına uygun olduğunu belirten şerhlerin konularak ilgili misyon şefi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Raporların yalnızca Türkçe tercümelerinin yabancı dildeki asıllarına uygun olduğunun misyon şefince onaylattırılması, raporun o ülke mevzuatına uygun olduğu anlamına gelmeyeceğinden bu hususa titizlikle riayet edilecektir.


V- Acil Vakalarda Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri:

Acil Vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda Vakanın acil olduğunun belirtilmiş olması şarttır. Aksi takdirde hasta memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en kısa zamanda Devlet Memurları Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre muayeneye sevk edilerek hakkında bu muayene sonucuna göre işlem yapılır.
Aralıklı Olarak Alınan Raporların Hastalık İznine Çevrilmesi:


Madde 31- Resmi sağlık kurallarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç tek hekimleri değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık
raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayıla bilmesi için buların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir.

40 günlük sürenin hesaplanmasında 29 ncu maddenin III ncü bendinde belirtilen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de göz önünde bulundurulur.Hastalık İzninin Verilemeyeceği Haller:


Madde 32- Memurların Hastalık Raporlarını verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

Hastalık izni verilemediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır. Ancak bu hükümlerin uygulanmasında kurumlarca gerekli titizlik gösterilerek personelin haksız işlemlere tabi tutulmamasına dikkat edilecektir.

Bu meyan da özellikle;
a) Yukarıda belirtilen her iki yönetmelik hükümlerine de uygun olarak alınan istirahat raporları kesinlikle hastalık iznine çevrilecektir.
b) Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelikte gerek hastanın sevk edildiği sağlık kurumuna, gerekse kurumuna
ilgilinin durumunu tespit konusunda görev yüklenmiş olduğundan, hastalık raporu sağlık kurulunca onanmamış olan personelin sonuçtan haberdar edilerek göreve devam edip etmeyeceği tespit edilmeden görevden çekilmiş sayılmayacaktır.
c) İstirahat raporu yasal gerekçelerle hastalık iznine çevrilmeyen bir personele keyfiyet mutlaka tebliğ edilecek ve bu konuda tebligat yapılmaksızın veya durumdan
haberdar edildiği ispat edilmeksizin memurun göreve başlamaması nedeniyle görevden çekilmiş sayılması gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır.


Hastalık Raporunun Kuruma Verilmesi:

Madde 33- Hekim veya Sağlık Kurullarınca hastalıkları dolayısıyla istirahatına lüzum görülenler, istirahat raporlarını derhal ve en kısa sürede kurum amirine vermek veya bildirmek zorundadırlar.


Hastalık İzninin Geçirileceği Yer:

Madde 34- Memurlar hastalık izinlerini, ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında ise
misyon şefinin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.

Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri de yetkili amirin onayına bağlıdır.

Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini bulundukları yer dışında geçiremezler.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.