You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Sağlık bakanlığı personeli ücretsiz izin

Sağlık bakanlığı personeli ücretsiz izin

Genel müdür
Sağlık bakanlığı personeli ücretsiz izin

Aylıksız İzinler


Madde 37- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108 nci maddesine istinaden ;


a) Yakınlarının Hastalığı nedeniyle verilecek Aylıksız İzinler.

Devlet Memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla memurlara, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Söz konusu hallerin devam etmesi sebebiyle aylıksız izin süresinin uzatılması veya yeniden 1 defaya mahsus aynı şartlarla 1 katı kadar uzatılabilir.


Alıntı:Refakat İzini:


Madde 43- Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi esnasında yanında refakatçi olarak bir kimsenin bulundurulması hususunun ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun raporunda belirtilmesi halinde, gerek aile fertlerinden birisine refakat eden memurlar, gerekse refakat edecek kimsesi bulunmayan hasta memura kurumunca refakatçi olarak temin edilen memurlar Sayıştay Genel Kurulu’nun 07.01.1991 gün ve 4686/1 sayılı kararı gereğince bu süre içersinde görev izinli sayılırlar.b) Doğum Sonrası Aylıksız İzinler:

1-Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar verilmektedir.c) Yurt İçinde ve Yurt Dışında sürekli Görevle atanan Memurların eşlerine verilecek aylıksız izinler:

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt içinde ve yurt dışında sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Bu hükme göre;
1- Aylıksız izin talebinde bulunan personelin eşinin mutlaka memur olması gerekmektedir. Sözleşmeli personel eşine aylıksız izin verilemez.
2- 657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam olunan personele, eşinin tayini nedeniyle aylıksız izin verilemez.
3- Eş durumu nedeniyle aylıksız izin kullanacak olanlar, bu haklarını bölüm bölüm kullanabilirler.


d) Askerlik için verilecek aylıksız izinler:

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.


Aylıksız İzin Sonu Göreve Başlama:

Madde 38- Aylıksız izin alan personel müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret
sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Aylıksız izinde iken bu izninin bitiş tarihinden öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde hastalık raporu alan personele, raporun aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilecek ve göreve başlama tarihi raporun bitiş tarihi olacaktır.Aylıksız İzinlerin Verilmesi ile İlgili İşlemler:

Madde 40- 657 sayılı Kanun’un 108 nci maddesi gereği verilecek ücretsiz izin işlemlerinin ifası için aşağıda belirtilen usullere kesinlikle riayet edilecektir.

1- Söz konusu maddenin birinci fıkrasına istinaden yakınlarının hastalığı nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için, hastalığı belgeleyen raporun sağlık kurulu raporu olması ve raporda ‘’ memur refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye gireceği veya hasta ve yakın bakıma muhtaç olduğunun ‘’ belirtilmesi gerekir. Sadece ‘’Refakat edilmesi gerekir.’’ kaydı yeterli olmayacaktır.

2- İkinci fıkrasına istinaden doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için doğum raporunu veya doğum olayını belgeleyen diğer resmi belgelerin aslı veya tasdikli sureti, yine aynı madde gereği yetiştirilmek üzere ‘’bursla gidenler dahil‘’ yurt dışına gönderilen memurlarla, eşi yurt içinde veya yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşleri ise bu durumu ve görevlendirme süresini gösterir resmi belge ile müracaat edeceklerdir.

3- Yukarıda belirtilen gerekçelere göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığı’na
gönderilmesini kabul etmesi şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Ancak bu hakkın kısmen veya tamamen yitirilmemesi için aylıksız izne ayrılan ilk ay da müracaat edilmesi gerekmektedir.


4- Fiili askerlik görevini ifa için görevlerinden ayrılacak olanlar ise sevk pusulasını ibraz etmek zorundadırlar.

5- Doğum sonrası aylıksız izin talebinde bulunan personel, müracaatına dair dilekçeyi çalıştığı kurumuna verdikten sonra belirttiği tarihten itibaren Bakanlık Onayını
beklemeden aylıksız izne ayrılabilecektir. Kurumu ise ücretsiz izni talep eden personelin bu müracaatını ayrılış tarihini de belirtmek suretiyle gerekli belgelerle birlikte süratle Bakanlığa intikal ettirecektir. Bakanlıkça gerekli işlem yapıldıktan sonra personelin ücretsiz izinli sayıldığına dair tebligat yapılarak kurumundan izin sonu görevine başlayış tarihi beklenilecektir.

6- Doğum ve askerlik nedeniyle aylıksız izne ayrılacak olanlar için Bakanlık Onayı beklenilmezken, gerek yakınlarının rahatsızlığı, gerekse eşinin yurt içinde veya yurt dışına sürekli görevle atanma gerekçeleri karşısında talep edilecek aylıksız izinlerde ise ilgililer alınacak Bakanlık Onayı tebliğ edilmeden görevlerinden ayrılmayacaklardır.


Bilgilerini Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilecek Memurlara Verilecek Aylıksız İzinler:

Madde 42 – 657 sayılı Kanun’un 78 nci maddesine göre mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asil memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere;
a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,

İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.


Bu Hükmün Uygulanmasında;
1- Memurun yurt dışında çalışma yapacağı kuruluştan gerekli kabul belgesini (Akseptans) sağlaması,
2- Kabul belgesinde çalışma yapacağı kesin tarihlerin ve konunun belli olması,
3- Kabul belgesinin Noter Tasdikli Türkçe tercümelerinin yaptırılması,
4- Asistan hekimlerin, kendi branşları ile ilgili alanda kabul belgesi sağlamaları (Rotasyonlar dahil),
5- Asistan hekimler Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26 ncı maddesinin © bendi gereği asistanlık süresi içinde yurt dışına gönderilebileceğinden kabul belgelerini sağlarken asistanlık süresini kapsayacak şekilde olması,
6- Asistan hekimlerin bağlı bulundukları Baştabiplikten EPK (Eğitim Planlama Kurulu) kararını almaları,
7- Mecburi hizmeti olan uzman hekimlerin görevlerine başlamaları ve yurt dışından dönüşlerinde mecburi hizmetlerine aynı yerde ve kaldıkları yerden devam edeceklerini taahhüt etmeleri,
8- Hekimlerce, ‘’Dış Ülkelere Gitme İstek ve Kişisel Bilgi Formunun‘’ (Ek-4) eksiksiz doldurulup, kurum amirinin uygun görüşü ve tasdiki ile birlikte Sağlık Müdürlükleri
kanalı ile Bakanlığa gönderilmesi,
9- Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, British Council gibi kuruluşların burslarına müracaat edecek olan personelin sınav öncesi Bakanlığımızdan ön izin yazısı alması,
10- Yapılacak olan müracaatların, kişinin yurt dışına çıkış tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi ve bu hususa Sağlık Müdürlüklerinin
önemle dikkat etmesi, gerekmektedir.

Ayrıca, kendi imkanlarıyla ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına gitmek isteyen mecburi hizmetli pratisyen hekimlerin, yurt dışındaki Üniversiteye kayıt yaptırdıklarını beyan etmeleri halinde mecburi hizmetleri ihtisas sonuna ertelenir. Mecburi hizmeti olamayan hekimler ise istifa etmeleri gerekmektedir.

Bakanlığımızın açmış olduğu sınava müracaat ederek Devlet imkanlarıyla yetiştirilmek anacıyla yurt dışına gönderilecek Devlet memurları ise 657 sayılı Kanunun 79
ncu maddesine istinaden maaşlı izinli sayılırlar.
[Resim: x3nNi.jpg]
Son Düzenleme: 14-07-2021, Saat: 10:36, Düzenleyen: Darkwatch.
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.