You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

ebe ve hemşire yardımcılığı

ebe ve hemşire yardımcılığı

ebe ve hemşire yardımcılığı
ebe ve hemşireler derneği olarak daha önce hazırladığımız ve bakanlığımıza sunduğumuz çalışma dosyamız.
Sayın Bakanımız,
Bizler hemşireler olarak aşağıda yer alan görevlerimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu uygulamalarda esas olan hemşirenin kendi işini yapmasıdır, yoksa hemşire yardımcısının hastalarımıza bakıp bizi bilgilendirmesi ancak bakıma ve uygulamalara zarar verir. Daha öğrenciliğinde bile kendini hemşire olacak diye düşünen gençlerde bu uygulamadan zarar görmektedir.
Sahada hemşirelerin güçlendirilmesi, kendi işini yapmasının sağlanması, hemşirenin memurluk görevlerinde (satın alma, tahakkuk, mutemetlik vb)yer almaması, masa başı işlerde çalıştırılmaması, hemşirenin hasta bakım sürecinde tutulması bizler için yeterli olacaktır. Yoksa bir takım işleri yapması için hemşire yardımcılarının ortaya çıkarılması zaman içinde karmaşaya, hataya ve insan sağlığına zarar verme noktasına gelecek endişesi hasıl olacaktır.
“Hemşireye yardım eden ancak başka bir hemşire olabilir”.
“HEMŞİREYE ANCAK BAŞKA BİR HEMŞİRE YARDIM EDEBİLİR”
Hemşire Görev Yetki ve Sorumlulukları
a) Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
b) Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.
c) Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
ç) Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.
d) Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
e) Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
f) Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
g) Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.
h) Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
ı) Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
i) Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

Hemşire yardımcısı

a) Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.
b) Hastanın yatağını yapar,
c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.
d) Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.
e) Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
f) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.
g) Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.
ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
h) Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.
ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.
i) Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
j) Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur
k) Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.
l) Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
m)Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
n) Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.
o) Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.
p) Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
r) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
s) Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.


Sayın Bakanımız,
Bizler ebeler olarak aşağıda yer alan görevlerimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu uygulamalarda esas olan ebenin kendi işini yapmasıdır, yoksa ebe yardımcısının gebelerimize bakıp bizi bilgilendirmesi ancak doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakıma ve uygulamalara zarar verir. Bizler yıllarca ebelik yapmamıza rağmen her doğum farklı bir tecrübe ve uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlığımız uygulamalarında yer aldığı üzere normal doğumu ve ebelerin aktif doğum yaptırmalarını destekliyoruz. Bu amaçla;
Sahada ebelerin güçlendirilmesi, ebelik uygulamalarını yapmalarının sağlanması, ebelerin memurluk görevlerinde (özlük, satın alma, tahakkuk, mutemetlik vb) yer almaması, masa başı işlerde çalıştırılmaması, ebelerin ebelik sürecinde tutulması bizler için yeterli olacaktır. Yoksa bir takım işleri yapması için ebe yardımcılarının ortaya çıkarılması zaman içinde karmaşaya, hataya ve insan sağlığına zarar verme noktasına gelecek endişesi hasıl olacaktır.
“Ebeye yardım eden ancak başka bir ebe olabilir”.
“Ebeye ancak başka bir ebe yardım edebilir. Ebelerin güçlendirilmesi esastır”.
Ebe yardımcıları doğum öncesi ve doğum süreci belirli işleri yapacağı tanımlandığından asıl kritik süreç doğumda yer almamaktadır. Gebelik bütünsel bir süreçtir. Bazı bölümlerini ebe yardımcısını bazı bölümlerini ebenin yapacağı bir süreç değildir. Gebelerimiz bizim için değerlidir.
Ayrıca doğumhanenin ek ödeme yönetmeliğinde riskli birimler arasında yer lamasına rağmen nöbet ücretleri ödenmesinde riskli birimler arasında yer almaması ebelerin mağduriyetine, eşitsizliğe ve hak kaybına neden olmaktadır.
EBE
a) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda izlemini yapar.
b) Gebelik tanısını koyar, normal gebe izlemini ve gerekli muayenelerini yapar, riskli durumları erken dönemde belirler, gerekli önlemleri alarak sevk eder.
c) Doğum sürecini yönetir; travay sırasında anne ve bebeğin sağlığını izler, normal doğumları ve tabibin olmadığı hallerde acil makat doğumları yaptırır, gerektiğinde epizyotomi uygular. Doğum sürecinde normalden sapmaları belirler, acil durum tedbirlerini alır ve tabibe haber verir, tabibin direktifleri doğrultusunda acil müdahalede bulunur.
ç) Doğum sonrası dönemde; yenidoğanın ilk bakım ve muayenesini yapar, gerektiğinde acil resüsitasyongerçekleştirir, anneye emzirme eğitimi verir, annenin bakım ve izlemini yapar, normalden sapmaları tespit ederek sevk eder.
d) Acil obstetrik durumlarda Bakanlıkça düzenlenen protokoller doğrultusunda tanımlanan ilaçları uygular.
e)Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.
f) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarında görev alır.
g) 0-6 yaş çocuk bakım ve gelişimini izler, özellikle gebe ve 0-6 yaş çocuk aşıları olmak üzere bulaşıcı hastalıkların kontrol programlarında ve bağışıklama hizmetlerinde görev alır.EBE YARDIMCISI

a) Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder.
b) Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder.
c) Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.
ç) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
d) Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.
e) Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.
f) Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.
g) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir.
ğ) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder.
h) Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
ı) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

RİSKLER AYNI ÜCRET FARKLI
Sayın Bakanımız,
Bizler Doğumhane, Palyatif, Süt Çocuğu Kliniği, Yenidoğan Kliniğinde çalışan ebe ve hemşireler olarak Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında özellik arz eden birimler/ riskli birimlerde tanımlanmamıza rağmen,nöbet ücreti ile ilgili Kanunda birimimiz tanımlanmadığı için nöbet ücretini artırımlı alamamaktayız. Bu mağduriyeti yaşayan binlerce arkadaşımız ve aileleri için bu mağduriyeti yalnızca sizin çözebileceğiniz biliyoruz. Şimdiden Allah razı olsun.

Bu çerçevede, 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 5'inci maddesinin (o) bendinde tanımlanan özellik arz eden birimler ile 657 sayılı Kanun'un ek 33 üncü maddesi ve toplu sözleşmede nöbet ücretinin artırımlıödeneceği sayılan birimlerin birbirinden farklıdır.

Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28559 (Mükerrer)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

o) Sağlık tesislerinde özellik arz eden birimler; ameliyathane (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) (2) anjiyo üniteleri, yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)(3) palyatif bakım merkezleri, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır.

657 sayılı Kanun, Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 – KHK-547/10 md.; Değişik: 21/1/2010 - 5947/10 md.) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle: 2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir.
Son Düzenleme: 13-04-2020, Saat: 14:05, Düzenleyen: Ebe ve Hemşireler Derneği. (Sebep: metin ekleme)
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.