You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

İşyeri hemşireliği

İşyeri hemşireliği

Genel müdür
İşyeri hemşireliği
İşyeri hemşireliği konusuna değinmek istedim..... Sorular da geliyor hem de kendim de araştırayım dedim....


Öncelikler iş sağlığı konusunda, 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU var,

İlk olarak Haziran 2012 de kabul edilmiş ve sonraları çeşitli değişiklikler veya eklemeler olmuş . Biz bu kanunda bizim için önemli olan yerlere bakacağız sadece.

Bundan başka, Aralık 2012 de yayınlanan, gene eklemeler olmuş sonrasında, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ var.

Bir de Temmuz 2013 de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
var.

Bunlardan yararlanacağım zaman zaman yazımda, bunu belirteyim.....

İşyeri hemşireliği


İşyeri hemşireliği nedir? İşyeri hemşiresi kimdir?


Kanun da aynen şöyle geçiyor;


Alıntı:İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder.


Kanunda aynen bu şekilde diğer sağlık personeli olarak değil, işyeri hemşiresi olarak geçiyor.

Ancak aynı kanunda, görevlendirileceklerden bahseder iken artık hep diğer sağlık personeli diye bahsediliyor. Bu da hemşirelerden başka sağlık alanı çalışanların diğer sağlık personeli adı altında bu işi yapabilecekleri ? konusunu ortaya çıkarıyor ilerde değineceğim...


İşyeri hemşiresi çalıştırması zorunlu olanlar kimler? İşyeri hemşireliği sertifikası ne işe yarar?

İşyeri hemşiresi olduk diyelim. Ama nerede çalışacağız? Kim bizi işe alacak veya almak zorunda. Bu konu da önemli. Dolayısı ile buna bakalım;

Kanun ;


Alıntı:Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.


diyor ve devamında da ;


Alıntı:Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.


diyor...

Bu durumda, işyeri hemşiresi çalıştıran veya çalıştırmak isteyen sayısı oldukça az oluyor.


Öte yandan yönetmelik der ki;


Alıntı:Ortak sağlık ve güvenlik birimi yani OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;

a) İşyeri hekimi,

b) İş güvenliği uzmanı,

c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur.Gelelim bu diğer sağlık personeli olayına;

İşyeri hemşireliği yönetmelik ile diğer sağlık personeli olarak değişiyor ve bunu olabilen kişiler düzenleniyor, buna göre;


Alıntı:Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler ... oluyor


Yani 2013 temmuz dan sonra işyeri hemşireliği sertifikaları diğer sağlık personeli sertifikaları ile değiştiriliyor ve 2014 temmuzdan sonra yani artık işyeri hemşireliği sertifikası diye bir olay kalmıyor, artık diğer sağlık personeliyiz  ( bu konuda da)


Lise mezunu hemşire işyeri hemşiresi olabilir mi?

Evet olabilir. Yardımcı hemşire olarak mezun olanlar değil ama.İşyeri hemşireliği nasıl olunur? İşyeri hemşireliği sertifikası nasıl alınır?

Diğer sağlık personelinin eğitimleri

Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Komisyonca belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle diğer sağlık personeli eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.


İşyeri hemşireliği Sınavı


Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

Sınavlarda 100 puan üzerinden işyeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve EsaslarıTam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.


Diğer sağlık personelinin görevleri

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.


Diğer sağlık personelinin yetkileri

(1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri

(1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

(1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.İşyeri Hemşireliği sertifikası fiyatları; İşyeri hemşireliği sertifika ücreti ne kadar?

2021 yılı işyeri hemşireliği veya diğer sağlık personeli sertifika ücreti 160-170 liradır. Bunun yanında aynı miktarda sertifika vize ücreti alınır. Ortalama fiyat budur.İşyeri hemşireliği hakkında yorumlarınızı bekliyorum..
[Resim: x3nNi.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.