You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)

Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)

Genel müdür
Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)
MEMURLAR AĞUSTOSTA MASAYA OTURACAK


Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri ise
1 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta sona erecek. Görüşmeler sonunda memur ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 6'şar aylık dilimler halindeki 4 ayrı zam oranları açıklanmış olacak.
Bu;

6. Dönem toplu sözleşme olacak 

Memur-Sen ile Kamu-Sen ortak hareket edeceğiz dedi.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Son Düzenleme: 11-06-2021, Saat: 20:57, Düzenleyen: Darkwatch.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)
TEKLİFLER


Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Madde 40 - (1) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının III numaralı bendi ve diğer hükümleri ile diğer mevzuatta yer alan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri” ibareleri “Sağlık Hizmetleri Sınıfı” olarak uygulanır.


Tazminatlar

Madde 41 - (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde belirlenmiş olan tazminat oranları, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadrolarında bulunanlardan İstanbul iline tahsisli olanlarında 50, diğerlerinde 40 puan artırımlı uygulanır.

(2) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 16 ve 17 nci grupları ile (III) sayılı Cetvelin “G” bölümünde belirlenmiş olan tazminat oranları, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadrolarında bulunanlardan yükseköğrenim yapmış olanlar için %10 artırımlı olarak uygulanır.


Ek gösterge

Madde 42 - (1) 657 sayılı Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “III - Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendi, sonuna “ve diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri” ibaresi eklenmiş olarak uygulanır; aynı bölümün (b) bendi ise uygulanmaz.


Ek ödemenin en az tutarı

Madde 43 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarının %40 fazlasından az olamaz.” şeklinde, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) fıkrasının 3 üncü paragrafının birinci cümlesi “Üniversitelerin © ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarının %40
fazlasından az olamaz.” şeklinde uygulanır.


Ek ödeme usulü

Madde 44 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin © ve (f) fıkraları ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında personele döner sermayeden her ay yapılacak ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmayacak ek ödemelerde; bu ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.


Döner sermaye tavan oranında istisna

Madde 45 - (1) İlgili mevzuat ve bu toplu sözleşme hükümleri uyarınca döner sermaye bütçelerinden karşılanmak üzere personele verilmesi öngörülen ek puanlar ve kadro unvan katsayısı artışları, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin © ve (f) fıkraları ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki tavan oranlar dikkate alınmaksızın uygulanır.


İdari izinlerde çalışma

Madde 46 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin kamu personeline genel olarak idari izin verilen günlerdeki çalışmaları karşılığında, söz konusu çalışmaları takip eden ay içerisinde aynı süre kadar izin kullandırılır veya bu çalışmalar 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet hizmeti olarak değerlendirilmek suretiyle nöbet hizmetlerine ilişkin hükümler uyarınca ilgililere nöbet ücreti ödenir.


Sabit ek ödemenin döner sermayeden mahsup edilmemesi

Madde 47 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) fıkrasının 3 üncü paragrafının birinci cümlesi ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak olan (sabit) ek ödemelerin ödenmesinden sonra kalan dağıtılabilecek ödeme tutarları, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan yönetmeliklerde öngörülen usule göre dağıtılır.


Sağlık Hizmet Tazminatı Sözleşmesi

Madde 48 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren döner sermayesi bulunan kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sağlık hizmet tazminatı ödenebilir. Sağlık hizmet tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ünü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluş ile ilgili kurum ve kuruluşta en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.

Toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanacak olan bu sözleşme, ilgili kurum ve kuruluşta en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde rektör, diğer kurum ve kuruluşlarda ilgili Bakan arasında, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde yapılabilir.

İlgili döner sermayenin vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik primi borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.


Emekli aylıklarının artırılması

Madde 49 – (1) 5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesi hükümleri, madde kapsamı dışında kalan Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ve aynı unvanlı pozisyonlar esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar için de lisans mezunu olanlara (4500), diğerlerine (2500) gösterge rakamı esas alınmak suretiyle uygulanır.


Fiili Hizmet Süresi Zammı

Madde 50 - (1) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda veya bu kadrolarla aynı unvanı taşıyan pozisyonlarda biyolog, sağlık teknikeri/sağlık teknisyeni (çevre sağlığı), sağlık teknikeri (yaşlı bakım), sağlık teknikeri (evde bakım), sağlık teknikeri/sağlık teknisyeni (tıbbi sekreter), çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı unvanlarında bulunanlar 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (20) numaralı sırası kapsamında değerlendirilir.

(2) 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (20) numaralı sırası kapsamındaki kamu görevlilerinin fiili hizmet süresi zammı hesabında, günlük normal çalışma sürelerinin üzerindeki nöbet hizmetlerinin kesintisiz her 8 saati için 1 gün ayrıca dikkate alınır.

(3) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin röntgen birimlerinde yürütülen hizmetlerden 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (11) numaralı sırası kapsamında bulunanlar bu sıra kapsamında değerlendirilir.


Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

Madde 51 - (1) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinin dört ila yedinci fıkra hükümleri, anılan maddenin yürürlüğe girmesinden önce, 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilmiş olup 2/1/2022 tarihinde aynı statüde görev yapmakta olanlardan talepte bulunanlar hakkında da uygulanır. Bunların anılan statüde geçirmiş oldukları hizmet süreleri 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen üç yıllık çalışma süresi şartının yerine getirilmesinde değerlendirilir. Bu çerçevede söz konusu maddenin yedinci fıkrasının uygulanmasında, fıkrada yer alan “Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye” ibareleri “kurum ve kuruluşların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi ise “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” olarak dikkate alınır.


(2) Birinci fıkra hükümleri, söz konusu personelden, 2/1/2022 tarihi itibarıyla 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilmiş olmakla birlikte pozisyonları saklı tutulan ve istekleri üzerine yeniden hizmete alınabilecekler hakkında, anılan madde hükümleri uyarınca yeniden hizmete alındıkları tarihte uygulanır.


4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

Madde 52 - (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinin dört ila yedinci fıkra hükümleri, anılan maddenin yürürlüğe girmesinden önce, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmiş olup 2/1/2022 tarihinde aynı statüde görev yapmakta olanlardan talepte bulunanlar hakkında da uygulanır. Bunların anılan statüde geçirmiş oldukları hizmet süreleri 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen üç yıllık çalışma süresi şartının yerine getirilmesinde değerlendirilir. Bu çerçevede söz konusu maddenin yedinci fıkrasının uygulanmasında, fıkrada yer alan “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye” ibareleri “2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi ise “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” olarak dikkate alınır.

(2) Birinci fıkra hükümleri, söz konusu personelden, 2/1/2022 tarihi itibarıyla 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilmiş olmakla birlikte pozisyonları saklı tutulan ve istekleri üzerine yeniden hizmete alınabilecekler hakkında, anılan madde hükümleri uyarınca yeniden hizmete alındıkları tarihte uygulanır.


Vekil ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesi

Madde 53 - (1) 2/1/2022 tarihinde Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekil ebe ve hemşire olarak fiilen çalışmakta olan ve anılan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan 1/2/2022 tarihine kadar yazılı olarak başvuranlar, çalıştığı pozisyon unvanlarına göre, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca ihdas edilecek ebe ve hemşire unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.
 
(2) Birinci fıkra hükümleri, söz konusu personelden, doğum yapması sebebiyle görevi sonlandırılmış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca 6 ay içerisinde tekrar göreve başlatılanlar hakkında, tekrar göreve başlatıldıkları tarihte uygulanır.

(3) Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin vekil olarak çalıştıkları hizmet süreleri, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında ebe ve hemşire unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirilmiş sayılır.

(4) 657 sayılı Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik,” ibaresi uygulanmaz.


Kamugörevlisiolmayan aile sağlığı çalışanlarının kadroyageçirilmesi

Madde 54 - (1) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarından en az 3 yıl hizmeti olup 2/1/2022 tarihinde anılan statüde çalışmakta olanlar, 657 sayılı Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve 1/2/2022 tarihine kadar yazılı olarak başvurmak koşuluyla, çalıştığı pozisyon unvanlarına göre 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.

(2) Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı olarak geçirdikleri hizmet süreleri, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirilmiş sayılır.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların kadroya geçirilmesi

Madde 55 - (1) 16/3/2014 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında 1/7/2021 tarihi itibarıyla ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olanlardan; 30/6/2021 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 1080 gün sigorta primi ödemiş, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları haiz ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olma şartlarını taşıyanlar, 1/2/2022 tarihine kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına, mevcut görev unvanlarına uygun memur kadrolarına
atanmış sayılırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında memur kadrolarına atanmış sayılan personelin ek ders ücreti karşılığında çalıştıkları hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.


Giyecek yardımı ödeneği

Madde 56 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunanlara yılda bir defa Şubat ayı aylıklarıyla birlikte olmak üzere 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. Bu ödeneğin verilmesi, 657 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken giyecek yardımından yararlanmaya engel teşkil etmez.


Kreş hizmeti veya yardımı

Madde 57 - (1) 200 ve daha fazla yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren çocukları için kreş kurulur. Bütçe kanunlarında yer alabilecek sınırlamalara tabi olmaksızın bu kreşlerin tüm giderleri ilgili kurum bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden karşılanır.

(2) Yirmi dört saat esaslı hizmet veren kurum ve kuruluşlarda kurulan kreşlerde yirmi dört saat kesintisiz hizmet verilir.

(3) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine, kurumlarınca kreş imkanı sunulamayan 0-6 yaş grubuna giren her bir çocuğu için aylık 3.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda kreş yardımı yapılır. Bu yardımın hak edilmesi ve ödenmesinde 657 sayılı Kanunun aile yardımına ilişkin hükümleri uygulanır.


Servis hizmeti

Madde 58 - (1) Sağlık Bakanlığı’na bağlı şehir hastaneleri ile şehir merkezlerindeki bazı hastanelerin kapatılması suretiyle şehir merkezlerinin dışında birleştirilmiş şekilde hizmete açılan hastanelerde görev yapanların mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere aylık toplu taşıma kartı verilir.


Sözleşmeli yönetici ek ödeme tavan ve unvan katsayısı

Madde 59 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilen tabip dışı personelden aylıksız izne ayrılmak suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli (II) sayılı cetvelinde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca asıl kadro ve görev unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

(2) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı Sözleşme Ücreti Cetvelinde yer alan ek ödeme tavan oranları, hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında yüksek lisans veya doktora eğitimi almış olan “Başkan-Diğer”, “Başkan Yardımcısı-Diğer”, “Müdür” ve “Müdür Yardımcısı” için %10 artırımlı uygulanır.

(3) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge eki 2 sayılı Sözleşmeli Personel Unvan Katsayıları Cetvelinde yer alan katsayılar, hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında yüksek lisans veya doktora eğitimi almış olan “Başkan-Diğer (Hekim Olmayan)”, “Başkan Yardımcısı-Diğer (Hekim Olmayan)”, “Müdür” ve “Müdür Yardımcısı” için 0,10 puan eklenmek suretiyle uygulanır.


Sözleşmeli personelin ek ödeme oranları

Madde 60 - (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karara ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelinin “18. Anketör, İdari Büro Görevlisi, İdari Destek Görevlisi” sırasında yer alan “20” oranı “70” olarak uygulanır.


İş sonu tazminatı

Madde 61 - (1) 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarına, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7 nci maddesinde yer alan hükümlerin kıyasen uygulanması suretiyle belirlenecek olan tutarda iş sonu tazminatı Sağlık Bakanlığınca ödenir.


Sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimi

Madde 62 - (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümleri bu sözleşme döneminde de uygulanır.


Aile veSosyalHizmetlerBakanlığına bağlı kuruluşlarda yöneticilik yapanlara ek ders ücreti

Madde 63 - (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşların Müdür, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü kadrolarında bulunanların hizmetlerinin haftada 30 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapmaları karşılığında ek ders ücreti ödenir.


Gündüzlü hizmet veren kuruluşlarda icap nöbet ücreti

Madde 64 - (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı gündüzlü hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Rehabilitasyon Merkezi, Toplum veya Aile Danışma Merkezi, Aktif Yaşam Merkezlerinde görev yapanlardan hizmet gereği icap nöbeti ifa edenlere nöbet ücretinin %40’ı oranında icap nöbet ücreti ödenir.


Staj ücretleri

Madde 66 - (1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde sağlık tesislerinde yapılan staj nedeniyle stajyer öğrencilere ödenecek ücret döner sermaye bütçesinden karşılanmaz.


Rücu

Madde 67 - (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 12 nci maddesi kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunanların görevlerinin ifası esnasında tıbbi uygulamadan kaynaklı oluşan zararlardan dolayı idareler tarafından üçüncü kişilere yapılan tazminat ödemeleri ilgili çalışandan rücu edilmez.

(2) Birinci fıkra hükümleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanlar hakkında da uygulanır. İdareler tarafından, açılmış olan dava veya icra takipleri hakkında feragat ve vazgeçme hükümleri işletilir; alacaklar terkin edilir.


Görevde yükselme ve unvan değişikliği

Madde 68 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için, bu toplu sözleşme dönemi içerisinde en az bir defa söz konusu sınavlar yapılır.

(2) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarında bulunanlar, sınav şartı aranmaksızın genel idare hizmetleri sınıfındaki uygun kadrolara atanırlar.


Kurumlar arası yer değişikliği

Madde 69 - (1) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri arasında aile birliği, can güvenliğinin tehlikeye düşmesi ve sağlık mazeretine bağlı olarak yapılacak naklen atamalar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.

(2) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan aynı unvan ve branştaki ve aynı statüdeki personel muvafakat şartı aranmaksızın kurumlar arası karşılıklı olarak yer değiştirebilir ve bu şekilde gerçekleşen naklen atamalar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.

(3) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden aile birliği mazeretine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’na yapılacak naklen atamalar, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.
Adli Tıp Kurumunda görev yapanlara adalet hizmetleri tazminatı Madde 70 - (1) Adli Tıp Kurumunun genel idare hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarında bulunanlar, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi ve buna dayanılarak 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yer alan Adalet Hizmetleri Tazminatına ilişkin hükümler kapsamında değerlendirilir.


Hemşirelik yetkisi

Madde 71 - (1) 2/1/2022 tarihi itibarıyla, ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve 2/1/2022 tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar, hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam eder.

(2) Birinci fıkra hükümleri ilgili mevzuatı uyarınca doğum, evlat edinme, hastalık ve refakat izni, aylıksız izin gibi nedenlerle görevi başı bulunmayanlar hakkında, yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmaları halinde uygulanır.


Ebelerin Aile Danışmanlığı ve İşyeri Hemşireliği

Madde 72 - (1) Ebelerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü maddesinin (ş) bendi kapsamında açılan sertifika programlarına katılması ve bu kapsamda çalışabilmesi sağlanır.

(2) Ebelik lisans programlarından mezun olanlar, Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi kapsamında aile danışmanı unvanını alarak aile danışmanı olarak çalışabilirler.


Nöbet muafiyeti

Madde 73 - (1) 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında kadın kamu görevlileri için uygulanan iki yıllık nöbet muafiyeti, 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kadın memurlar için 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) bendi uyarınca kullanılan süt izni süresinin dolmasından itibaren talepleri halinde uygulanır.


657 sayılıKanunun4/Bve663 sayılıKanunHükmündeKararnamenin 45/A maddesi kapsamındakilerin tayin hakkı

Madde 74 - (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin sağlık mazereti, aile birliği, can güvenliğinin tehlikeye düşmesi nedeniyle tayinlerinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme hükümleri uygulanır.


Sözleşmeli personelin geçici görevlendirmesi

Madde 75 - (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin geçici görevlendirmelerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi olanlara uygulanan hükümler uygulanır.


Yükseköğretim kurumlarında mesai saatleri dışında çalışanlar

Madde 76 - (1) 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasında öngörülen gelirin yüzde 10’undan az ve yüzde 15’inden fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek oranı, anılan maddenin © fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen personelden mesai saatleri dışında hizmete katkı sunanlara, çalışma süreleri ile kadro/unvanlarına göre ve aynı bentte belirlenmiş olan tavan oranlarının yüzde 20’sini geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir.


Kamu sosyal tesisleri, müze ve milli parklardan yararlanma

Madde 77 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunanlar bu toplu sözleşme dönemi içerisinde kamu sosyal tesislerinden ve toplu taşıma araçlarından %50 indirimle, müze ve milli parklardan ücretsiz yararlanır. Gündelik

Madde 78 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin üç katı tutarında gündelik ödenir.


Sendikal haklar

Madde 79 - (1) Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalışma koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlarda yetkili sendika temsilcisi bulunur.

(2) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 5258 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli statüde görev yapanların üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de disiplin komisyonlarında yer alır.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)
MAAŞ ZAMMI
Kamu görevlilerin iki yıllık dönemde mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını,  anayasal ve demokratik haklarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıkladı. Memur-Sen kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022’de %21, 2023’te olmak üzere iki yıllık sürede toplamda %38 artırılmasını, ayrıca toplamda %6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5.Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istedi.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)
SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?Takvime göre 

3 ila 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek

9 ve 10 Ağustos'ta ise kamu görevlilerinin geneline yönelik teklifler ele alınacak

11 Ağustos'ta kamu personelinin geneline yönelik teklifler müzakere edilecek, 

12 Ağustos'ta ise hükümet ilk zam teklifini sunacak.

13 ila 16 Ağustos tarihleri arasında ise hizmet kollarına ilişkin raporlar müzakere edilecek.

17 ila 21 Ağustos tarihleri arasında müzakerelere devam edilecek


22 Ağustos'ta toplu sözleşmelerin sonuçlanması bekleniyor. 


Görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 26 ila 31 Ağustos tarihleri arasında çalışmalara başlayarak, iki tarafın tekliflerinin değerlendirmesi öngörülüyor.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)
#TopluSözleşme Hükümetin zam teklifi ; 2022 ilk altı ay % 5, ikinci altı ay %6. 2023 ilk altı ay % 6 , ikinci altı ay % 6.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)
Memur-Sen’in 2022 yılı için % 21, 2023 yılı için % 17 olmak üzere iki yıl için toplam % 38 artırılması ve ayrıca toplam % 6 refah payı talebine karşın hükümet altı aylık dönemler halinde 2022 için %6+5 2023 için %6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konuşmasında ayrıca sözleşmelilerin sorunları ve 3600 ek göstergeyle ilgili de açıklamalarda bulundu.Bilgin, Memur-Sen’in de en önemli tekliflerinin başında gelen 3600 ek gösterge konusuyla ilgili sunulan teklifi değerli bulduklarını belirterek “3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

Bilgin ayrıca sözleşmeli personellerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına da olumlu baktıklarını belirterek bu konuda da memnuniyet üretecek adımlar atılacağını ifade etti.“Rakamlar Beklentimizi Karşılamıyor”

Hükümetin zam teklifinin ardından Memur-Sen Konfederasyonu ise Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu toplayarak teklifle ilgili istişarelerde bulundu. Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda hükümetin zam teklifi masaya yatırıldı.
Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşvereni’nin, Memur-Sen’in teklifinden 18 gün, ilk oturumun gerçekleşmesinden 10 gün sonra teklifini sunduğuna ve bu yönüyle teklifin geç geldiğine vurgu yaparak, “içerik itibariyle ise beklentilerin, olması gerekenin, adalet eşiğinin uzağında tekliflerle karşılaştık. Kamu işvereni, maaş ve ücretlere 2022’de %5+%6, 2023’de %6+%6 olmak üzere toplamda iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı, uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif sunmadı. Sayın Bakan tarafından ifade edilen teklif içeriğinde; ek gösterge, sözleşmeli personel, refah payı gibi bizim tekliflerimizde yer alan ana konularla ilgili müzakere etme eğilimi hissettirecek bir netlik ne yazık ki söz konusu değildir” diye konuştu.

Yalçın, 26 Temmuz’da iletilen Genel Toplu Sözleşme metni içeriğinde yer alan birçok konuya bakanlığın kendilerine olumlu veya olumsuz bir beyanda bulunmadığını belirterek, “ Genel toplu sözleşme tekliflerinin tasnifi ve müzakeresi noktasında da hem kurumların ve bürokratların hem de Sayın Bakanın toplu sözleşme tekliflerimizle ilgili içerik, maliyet ve mahiyet yönüyle yeterince bilgi sahibi olduğu da ortak kanaatimizdir. Ayrıca, kamu işvereni teklifinde toplu sözleşme sürecinin diğer önemli ayağını oluşturan hizmet kollarıyla ilgili bir bölüm, hüküm ve teklif de bulunmamaktadır. Bu tablo, kamu görevlilerinin beklentilerini ve haklı taleplerini yansıtan toplu sözleşme tekliflerimizin karşılığında işveren tarafından ortaya konması gereken iradenin henüz tam olarak ifade edilmediği kanaati oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.
Genel müdür
RE: Memurların toplu sözleşmesi (2022-2023)
Zam oranları sonuçlandı biz bu konu altında sağlık çalışanları için olan zam kısmına bakalım.


1. Sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı.

Sağlık çalışanları olarak çoğu hastanede sabit ek ödeme dışında ek ödeme alamıyoruz. Dolayısı ile bu sabit ek ödemeye gelen zam 300-400 lira arasında bir zam yapar. 


2. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı. 


3. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak.


4. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı.


5. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırılarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi.


6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı.


7. Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı.


8. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı.


9. Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı.


10. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına, kadın konuk evi,  ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi. 


11. “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak.


12. Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak.


13. Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak.


14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak.


15. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak.


16. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı.


17. Sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak.


18. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı.


1. 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve her oran için enflasyon farkı olacak şekilde yüzdelik zam.


2. Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yükseltildi. İki yılın sonunda 489 TL olacak.


3. Sözleşmeliler konusunda 2022 yılında bir çalışma yapılması için uzlaşmaya varıldı.


4. 3600 ek göstergenin çerçevesi 2022 yılında yapılacak çalışmayla belirlenecek.


5. Sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu hakkından faydalanacak.


6. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL (500 gösterge rakamının 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL (250 gösterge rakamının 2 katı) olarak ödenecek.


7. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye çıkarıldı.


8. Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personele 179,34 TL ilave artış yapıldı.


9. Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılacak.


Ne olduğuna bir bakalım?


Şimdi bir hemşire;

300 lira ortalama sabit ödemeden zam alacak, 

aylık 80 lira civarı toplu sözleşmeden gelecek

Yani 400 lira civarında bir artışı olacak bu kişinin. Bunun dışında alacakları zam ve dini bayramlardaki nöbet ücretleri çocuk eş yardımı gibi küçük kalemlere de zam gelmiş olacak.

Bizler her zaman maaşlarımıza yapılan yüzde 3-5 zammın önemli olmadığını dile getirdik. Bence bu şekilde daha iyi. En azından bir iyileşme olmuş olacak.

Maaş zammı zaten enflasyon kadar verilecek isterse devlet % 1 desin önemli değil.

Önemli olan bu kalemlere yapılan artışlar. Bu sayede seyyanen zam almış gibi olduk.


Bunun yanında uzman hemşire ebe olanlar da yüksek lisanslarının faydasını bir nebze olsun görecekler. Uzman olanların özel hizmet tazminatları da % 40 artırıldı çünkü. Hayırlı olsun diyelim.
UÇAK MEDİKAL İNDİRİM KODU ; TIKLA AL
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.