You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Sağlık bakanlığı personeli yıllık izin süreleri

Sağlık bakanlığı personeli yıllık izin süreleri

Genel müdür
Sağlık bakanlığı personeli yıllık izin süreleri
Sağlık bakanlığı yıllık izin konusunda bir yönergeye sahiptir. 

Bu yönerge sağlık personeli yıllık izin sürelerini ve bunların nasıl kullanılacağını açıklar. 

Bu yazıda bunu incelemek istedim.


Yıllık İzinlerYıllık İzin Süreleri:

Madde 12- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci maddesi gereği, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için otuz gün yıllık izin verilmekle birlikte, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Memurlara yılık izinlerine ilave olarak gidiş ve dönüş için azami 2 şer gün olmak üzere öngörülen 4 günlük yol izni, izin hakkının az ve iznin geçirileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin vermeye yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılacak olup, bu iznin verilmesi olağan hale getirilemez.


Yıllık İzinlerin Kullanılışı

Madde 13- Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım, kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer;

a) Birleştirilerek her iki yıla ait izin süresinin tamamının yıl içinde bir arada veya parça parça kullanılması mümkündür.
b) Bunun için, hem memurun iki yıllık iznini birleştirme isteğinde bulunması, hem de amirin uygun görmesi şarttır,
c) Bir önceki yıl izni ile birleştirilerek kullanılmak istenilen izin süresinden bir kısmının kullanılarak izin süresi artması halinde, artan süre bir sonraki yıl izni ile ikinci kez
birleştirilemez.


Yıllık İznin Sınırlandırılması:

Madde 14- Yıllık izinlerin kullanılmasında idareye verilen takdir yetkisi, yalnızca yıllık izinlerin kullanılış usul ve esaslarının tespitine ilişkin olup, personele kanunla verilen
izin hakkını ortadan kaldıracak biçimde genişletilemez.

Olağanüstü haller sebebiyle izinlerin kullanılması Bakanlıkça durdurulmuş olmadıkça her takvim yılının ilk mesai gününden itibaren hiçbir talimata gerek kalmaksızın yıllık izin kullanımına müsaade edilecektir.


Memuriyete Yeniden Dönenlerin Yıllık İzinleri:

Madde 15- İstifa suretiyle veya başka bir nedenle memuriyetten ayrılıp bilahare yeniden memuriyete dönenler, yıl içinde ne zaman göreve başladıklarına bakılmaksızın ve her hangi bir kısıtlama söz konusu olamadan o yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.

657 sayılı Kanun’a tabi memur iken her hangi bir nedenle memuriyetten ayrılıp, sözleşeli veya işçi statüsünde çalışırken, bu statülerde bulunanlara tanınan yıllık izinlerini kullanan personelin bilahare memuriyete dönmesi durumunda da; yıllık izin kullanmasına müsaade edilecektir.Aday Memurun Yıllık İzini:

Madde 16- Memuriyet de bir yıllık hizmet süresini dolduran aday memurlar yıllık izinlerini kullanabilirler.


Askerlik Dönüşü Yıllık İzin:

Madde 17- Askerlik hizmetini yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na izin kullanarak terhis olup görevine dönen memurlar, göreve döndüğü
yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.


Bir Önceki Yıla Ait Kullanılmamış İzin Hakları:

Madde 18- Memur içinde bulunduğu yıla ait iznini kullanmamış olsa dahi, bir önceki yıla ait kısmen veya tamamen kullanmadığı iznini talep edebilir.


Yıllık İzinde Hastalanma Hali:

Madde 19- Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar, hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirirler.
Ancak hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar, hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlamak zorundadır.

Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 ncü maddesine göre kullandırılır.Yıllık İzinde Kıdemin Hesaplanması:

Madde 20- Yıllık izin süresinin tespitinde;
a) Hangi statüde olursa olsun, kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri,
b) Aynı Kanunun 87 nci maddesine tabi kurumlarda sigortalı olarak geçen hizmet süreleri ile bu maddeye tabi olan kurumların yurt dışı teşkilatlarında hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süreleri,
c) Askerlik görevini ifa edenlerin, Emekli Sandığı’na borçlanıp, borçlanmadığına bakılmaksızın askerlikte geçen hizmet süreleri, dikkate alınacaktır.

Ancak,
a) Bağ–Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödemek suretiyle geçen hizmetler,
b) Serbest Avukatlıkta ve Avukat Staj devresinde geçen hizmetler ile,
c) Mezkur Kanunun 77 nci maddesine göre yabancı memleketlerde veya Uluslar arası kuruluşlarda geçen hizmet süreleri, dikkate alınmayacaktır.


Yıllık İzinleri Vermeye Yetkili Amirler:

Madde 21- Yıllık izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir;

A) Merkez Teşkilatında :

a) Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün izinleri BAKAN,
b) Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, APK Kurlu Başkanı, 1 nci Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanları, Savunma Sekreteri, Sağlık Projesi Genel Koordinatörü
ve Bakan Müşavirlerinin izinleri MÜSTEŞAR,
c) Teftiş Kurulu Başkanlığında ; Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personelin izinleri TEFTİŞ KURLU BAŞKANI,
d) APK Kurulu Başkanlığında; Daire Başkanı, APK Kurulu Uzmanı, Mimar ve Mühendislerin izinleri APK KURUL BAŞKANI, diğer personelin izinleri DAİRE BAŞKANI,
e) Hukuk Müşavirliğinde; Hukuk Müşavirleri ve diğer personelin izinleri 1 nci HUKUK MÜŞAVİRİ,
f) Özel Kalem Müdürlüğünde ; görevli tüm personelin izinleri ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ,
g) Genel Müdürlüklerde ; Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlarına GENEL MÜDÜR, Şube Müdürlerine GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Uzman, Şef, Memur ve
diğer personele ise DAİRE BAŞKANI,
h) Müstakil Daire Başkanlıklarında ; Şube Müdürlerine DAİRE BAŞKANI, diğer personele ise ŞUBE MÜDÜRLERİ,
ı) Savunma Sekreterliğinde ; görevli tüm personelin izinleri SAVUNMA SEKRETERİ,
i) Sağlık Projesi Genel koordinatörlüğünde ; görevli tüm personelin izinleri GENEL KOORDİNATÖR, Tarafından verilecektir.


B) Taşra Teşkilatında:

a) İllerde Valiler,
b) İlçelerde Kaymakamlar,
Veya yetki devrettiği kurum amirlerince verilecektir.


Yıllık İzinlerin Verilmesi ile ilgili İşlemler:

Madde 22- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102, 103 ve 104 ncü maddelerine istinaden kullanılacak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi işlemlerinde;

A) Merkez Teşkilatında:

Birim amirleri ile birimlerde görevli tüm personele ait bu izinlerin verilmesine ilişkin müsaade onayları görev yaptıkları birimlerce alınacaktır. Birim amirleri ve yardımcılarının kullandıkları izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihleri Personel Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek, diğer personelin ise görev yaptıkları birimde kendilerine ait ‘’Kişisel İzin Fişlerinde‘’  kayıt ve takibi yapılacaktır.

B) Taşra Teşkilatında :

Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli dahil, 5442 sayılı İler İdaresi Kanunu’na tabi olarak illerde
görev yapan tüm personelin anılan ve izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihlerine ilişkin bilgiler Bakanlığa gönderilmeyerek İl Sağlık Müdürlüklerindeki ‘’Kişisel İzin Fişlerinde‘’ kayıt ve takibi yapılacaktır.


İzinlerin Yurt Dışında Kullanımı:

Madde 24- Yıllık, mazeret, hastalık veya yaz tatili izinlerini yurt dışında geçirmek isteyen memurların bu izinleri :

A) Merkez teşkilatında;

a) Birim amirleri dahil üst yönetimin izinleri yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından,
b) Birimlerde görevli tüm personelin izinleri birim amirlerince,

B) Taşra teşkilatında;

Valiler tarafından verilecektir.


Şua İzini:

Madde 25- Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. Şu sıralar bunda bir düzenleme var.


İdari İzin:

Madde 26- Zorunlu hallerde izin vermeye yetkili amirin takdiri ile ayda sekiz saati geçmemek üzere personele kısa süreli izin verilebilir.

(1-2 saatlik izin alıp erken çıkma vesaire olayları)
[Resim: x3nNi.jpg]
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MediFORUM - Türkiye'nin sağlık forumu sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.